Stichting Jobortunity

Nederland

 • Adres:

  Boonakkersteeg 7 1935 BK Egmond-Binnen

 • KvK:

  30262312

 • RSIN:

  820785891

 • Statutaire zetel:

  Utrecht

 • Datum akte van oprichting:

  19-05-2009

Statutair Bestuur.

Jolanda van den Elst-Roelevink

Voorzitter

(per 01-11-2017 bestuurslid)

Hugo Jakob Snabilie

Penningmeester

(per 01-12-2019)

Michelle de Rijck

secretaris

(2 uu's)

Nicole van Andel-van der Wal

algemeen (kandidaat) bestuurslid

De stichting heeft ten doel: het in Tanzania ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het geven van scholing aan kansarme jonge mensen en het bieden van mogelijkheden om ervaring op te doen in het arbeidsproces om daarmee voor deze jonge mensen een zo optimaal mogelijke uitgangspositie te bereiken op de arbeidsmarkt en daarmee de kansen op een menswaardig bestaan te vergroten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft als visie: Het verwezenlijken dat kansarme Jongeren (minimaal 60 per jaar) een Hi5 opleiding van één jaar kunnen volgen aan het trainingsinstituut Jobortunity in Arusha (Noord Tanzania) - inclusief een externe stage in de diensten (met name horeca) sector in de omgeving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het ondersteunen van plaatselijke activiteiten en organisaties die zich met voormeld doel bezighouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Om bovengenoemde te bereiken heeft de stichting als hoofddoel:

 • Het werven van voldoende fondsen voor het uitvoeren van de beoogde activiteiten;
 • het verrichten van promotionele activiteiten ten behoeve van verbeterde positionering van Jobortunity richting (potentiële) donateurs, donoren en derden;

De stichting beoogt niet het maken van winst. The foundation does not aim to make a profit.

 • Jobortunity steunen in en door de moeilijke corona fase;
 • Jobortunity begeleiden bij de overdracht van oprichter/directeur Kim Groeneweg naar de nieuwe directeur Leslie Baxter;
 • Beter contact bewerkstelligen met het bestuur in Arusha;
 • Heldere afspraken maken over verantwoordelijkheden van de Stichting Jobortunity Nederland m.b.t. de werkorganisatie in TZ met haar eigen formele bestuur;
 • Meedenken met de strategische koers van Jobo TZ en mogelijke samenwerking met andere partijen;
 • Het bestuur uitbreiden met enthousiaste actieve mensen met netwerken en ervaring op het gebied van fondsenwerving, juridische zaken, onderwijs en training, PR en marketing, sociaal ondernemerschap;
 • Relatie met fondsen en sponsoren in Nederland onderhouden door bijv. het versturen van een Nieuwsbrief;
 • Bekendheid geven aan het werk van Jobo in Nederland, zeker nu het 10-jaar jubileum boek door corona helaas geen aanleiding is geweest voor inspirerende bijeenkomsten.
 • Plan opstellen om meer particulieren, belastingvrij, te bewegen structureel te doneren.

Stichting Jobortunity Nederland verwerft de inkomsten door fondsenwerving bij Nederlandse en internationale fondsen. Ook particuliere donaties vormen een bron van inkomsten. Het jubileum boek 10 jaar Jobortunity is ook middel geweest om extra giften te ontvangen.

Gezien de doelstelling van de stichting wordt verreweg het meeste verworven inkomen overgemaakt naar Jobortunity in Tanzania. In 2020 is ook een behoorlijk bedrag besteed aan het uitgeven van het jubileum boek. Overheadkosten van het bestuur in Nederland zijn er, behalve de bestuursaansprakelijkheidsverzekering niet. Wel zijn er bank- en transferkosten.

Bestuursleden zijn vrijwilligers en kunnen hooguit gemaakte onkosten vergoed krijgen.

Personeelsleden in TZ, incl. de directeur, worden beloond conform lokale afspraken.

Zoals vele organisaties wereldwijd zijn de activiteiten van Stichting Jobortunity Nederland in 2020 sterk beperkt door de corona pandemie. De uitgave van het jubileumboek kon helaas niet aangegrepen worden om via inspirerende bijeenkomsten bekendheid te geven aan het werk in Tanzania. De verkoop en distributie van de boeken heeft heel wat inspanning van diverse mensen gekort. Het vervoer van een aantal boeken naar Arusha heeft veel voeten in aarde gehad. Dingen die eenvoudig lijken, zijn het soms niet. Vergaderingen hebben online plaatsgevonden.

Voor alle activiteiten in Tanzania kan worden verwezen naar de kwartaalrapportages en jaarverslagen op de website: www.jobortunity.org

In verband met de boekhouding in Tanzania is het boekjaar al jaren van 1/8 t/m 30/7. Door verandering in Tanzania loopt het boekjaar 2019-2020 van 1/8/2019 t/m 31/8/2020.

Inkomsten
Stichting Carpe Diem Rotterdam21.500
Rafiki Tanzania1.500
Stichting USAWA10.250
Stichting M.W. De Hoop1.500
Tijhaar Educatie fonds15.000
Diaconie Zaanstad500
Arusha Comm. Centre500
Kiwanis Valkenswaard2.000
v/d Elst beheer1.000
Stichting Jobena3.000
Divers6.433,53
Totaal63.183,53
Uitgaven
Bankkosten239,36
NLP Training (directeur)2.195
Centraal Beheer349,73 (Bestuursaansprakelijkheidverzekering)
Jubileum boek7.542,47
Jobortunity TZ78.236
Totaal88.562,56
Resultaat: negatief25.379,04
Balans:
Saldo Rekening-courant 31/8/2020: € 4.251,91(1/8/2019: € 29.630,95)
Saldo Bedrijfsspaarrekening 31/8/2020: € 225,32(1/8/2019: € 225,30)