Adres:

Boonakkersteeg 7 1935 BK Egmond-Binnen

Statutaire zetel:

Utrecht

KvK:

30262312

RSIN:

820785891

Datum akte van oprichting:

19-05-2009

Statutair

Bestuur

Jolanda van den Elst-Roelevink

Voorzitter

(per 01-11-2017 bestuurslid)

Hugo Jakob Snabilie

Penningmeester

(Per 01-12-2019)

Michelle de Rijck

Secretaris

(per 01-02-2022)

Nicole van Andel-van der Wal.

algemeen (kandidaat) bestuurslid

(per 27-05-2022)

De stichting heeft ten doel: het in Tanzania ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het geven van scholing aan kansarme jonge mensen en het bieden van mogelijkheden om ervaring op te doen in het arbeidsproces om daarmee voor deze jonge mensen een zo optimaal mogelijke uitgangspositie te bereiken op de arbeidsmarkt en daarmee de kansen op een menswaardig bestaan te vergroten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft als visie: Het verwezenlijken dat kansarme Jongeren (minimaal 60 per jaar) een Hi5 opleiding van één jaar kunnen volgen aan het trainingsinstituut Jobortunity in Arusha (Noord Tanzania) – inclusief een externe stage in de diensten (met name horeca) sector in de omgeving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het ondersteunen van plaatselijke activiteiten en organisaties die zich met voormeld doel bezighouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Om bovengenoemde te bereiken heeft de stichting als hoofddoel:

Stichting Jobortunity Nederland verwerft de inkomsten door fondsenwerving bij Nederlandse en internationale fondsen. Ook particuliere donaties vormen een bron van inkomsten. Het jubileum boek 10 jaar Jobortunity is ook middel geweest om extra giften te ontvangen.

Gezien de doelstelling van de stichting wordt verreweg het meeste verworven inkomen overgemaakt naar Jobortunity in Tanzania. In 2020 is ook een behoorlijk bedrag besteed aan het uitgeven van het jubileum boek. Overheadkosten van het bestuur in Nederland zijn er, behalve de bestuursaansprakelijkheidsverzekering niet. Wel zijn er bank- en transferkosten.

Bestuursleden zijn vrijwilligers en kunnen hooguit gemaakte onkosten vergoed krijgen.

Personeelsleden in TZ, incl. de directeur, worden beloond conform lokale afspraken.

Zoals vele organisaties wereldwijd zijn de activiteiten van Stichting Jobortunity Nederland in 2020 sterk beperkt door de corona pandemie. De uitgave van het jubileumboek kon helaas niet aangegrepen worden om via inspirerende bijeenkomsten bekendheid te geven aan het werk in Tanzania. De verkoop en distributie van de boeken heeft heel wat inspanning van diverse mensen gekort. Het vervoer van een aantal boeken naar Arusha heeft veel voeten in aarde gehad. Dingen die eenvoudig lijken, zijn het soms niet. Vergaderingen hebben online plaatsgevonden.

Voor alle activiteiten in Tanzania kan worden verwezen naar de kwartaalrapportages en jaarverslagen op de website: www.jobortunity.org

In verband met de boekhouding in Tanzania is het boekjaar al jaren van 1/8 t/m 30/7. Door verandering in Tanzania loopt het boekjaar 2019-2020 van 1/8/2019 t/m 31/8/2020.

Inkomsten
Totaal
63.183,53
Stichting Carpe Diem Rotterdam
21.500
Rafiki Tanzania
1.500
Stichting USAWA
10.250
Stichting M.W. De Hoop
1.500
Tijhaar Educatie Fonds
15.000
Diaconie Zaanstad
500
Arusha Comm. Centre
500
Kiwanis Valkenswaard
2.000
V/d Elst Beheer
1.000
Stichting Jobena
3.000
Divers
6.433,53
Uitgaven
Totaal
88.562,56
Bankkosten
239,36
NLP Training (directeur)
2.195
Centraal Beheer
349,73 (Bestuursaansprakelijkheidverzekering)
Jubileum Boek
7.542,47
Jobortunity TZ
78.236
Resultaat: negatief
25.379,04
BALANS:
SaldoRekening-courant
31/8/2020: €4.251,91
(1/8/2019: €29.630,95)
SaldoBedrijfsspaarekening
31/8/2020: €225,32
(1/8/2019: €225,30)
Ontvangsten:
Totaal
23.419,22
Stichting Carpe Diem
22.500,00
Giften via Mollie
718,22
Overige giften
201,00
Uitgaven
Verschil
– 1.270,07
Naar Jobortunity TZ
24.000,00
Bestuursverzekering
369,69
Flipover
100,00
Bankkosten
191,70
Overige kosten
6,00
Totaal
24.689,29
Saldo
31/12/2021
6.275,99
Saldo
31/12/2022
5.005,92
Verschil
1.270,07
Spaarrekening saldo
225,36